Posts

How to do Shambhavi Mudra & Shambhavi Mahamudra what is it?

Shambhavi Mudra & Mahamudra Steps, 16 Benefits, Precaution

Namaste Namaskar Mudra - Meaning, How to do, 6 Benefits

Jal Shaamak Mudra How To Do and 18 Benefits | Yoga Mudra

Varun Mudra - How To Do and 10 Benefits | Yoga Mudra

Surya Mudra - How To Do and 6 Benefits | Yoga Mudra

Prithvi Mudra - How To Do and 6 Benefits | Yoga Mudra

Shunya Mudra - How To Do and 6 Benefits | Yoga Mudra

Akash Mudra - How To Do and 8 Benefits | Yoga Mudra

Vayu Mudra - How To Do and 12 Benefits | Yoga Mudra

Hi, Namaste